Integritetspolicy

För Instrumenta är det viktigt att du ska känna dig trygg med att Instrumenta behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. I denna integritetspolicy beskriver vi bland annat hur Instrumenta behandlar personuppgifter tillhörande:

 • kunder som är fysiska personer,
 • kontaktpersoner hos kunder och leverantörer (och i förekommande fall kontaktpersoner hos potentiella kunder och leverantörer samt andra intressenter),
 • arbetssökande, och
 • användare av vår hemsida.

Instrumentas behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Instrumenta skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter Instrumenta har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka www.datainspektionen.se.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

VD – Lars Juhlin är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Instrumenta dina personuppgifter?

Instrumenta samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis ingår ett avtal med oss, kontaktar oss via vår webbplats, e-post eller ansöker om arbete hos oss.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men om du inte gör det kan det medföra att vi exempelvis inte kan ingå ett avtal med dig eller inte kan behandla din ansökan om jobb hos oss.

Instrumenta kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis din arbets- eller uppdragsgivare när du agerar i egenskap av kontaktperson för din arbets- eller uppdragsgivare, från personer som du angivit som referens vid en rekryteringsprocess och andra externa källor från vilka Instrumenta inhämtar personuppgifter. Sådana källor kan vara exempelvis myndigheter, externa företag eller annan fysisk person än den registrerade. Instrumenta kan genom kontakt med Bolagsverket komma att kontrollera att företrädare för kunder/leverantörer är behöriga att teckna kunders/leverantörers firma.

Instrumenta använder Google Analytics som verktyg för att vår hemsida skall fungera användarvänligt. För att tillhandahålla tjänsten använder Google Analytics små textfiler, så kallade cookies, som genereras i samband med att du använder vår hemsida. Dessa cookies kan innehålla personuppgifter. Vi hänvisar även till innehåll från tredjepart, såsom YouTube, för att kunna presentera relevant innehåll. Vår policy kring cookies är att dessa enbart skall användas som ett verktyg för att vår hemsida skall fungera på ett bra och användarvänligt sätt. Lagrade cookies raderas enligt respektive organisations rutin och policy. Du kan göra inställningar kring och begränsa cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Vilka personuppgifter behandlas och varför?

Kunder som är fysiska personer

Instrumenta behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer och kontonummer.

Instrumenta behandlar dina uppgifter för bland annat de ändamål och med de lagliga grunder som anges nedan.

 • Ingå ett avtal med dig och utföra våra avtalsrättsliga åtaganden gentemot dig. Behandlingen sker på basis av avtalets fullgörande.
 • Möjliggöra god kundvård- och service genom att exempelvis besvara frågor som du ställer till oss. Behandlingen sker på basis av Instrumentas berättigade intresse av att säkerställa goda kundrelationer och en effektiv och korrekt kundkommunikation.
 • Använda som underlag vid fakturering och bokföring. Behandlingen sker på basis av avtalets fullgörande, rättslig förpliktelse (nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser enligt bokförings- och redovisningsrättsliga regler) och för att behandlingen är nödvändig för att iaktta Instrumentas berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara våra rättsliga anspråk.
 • Skicka relevant information och marknadsföringserbjudanden om Instrumentas produkter. Behandlingen sker på basis av Instrumentas berättigade intresse att informera om Instrumentas produkter och verksamhet samt för att vidhålla eller utveckla relationen med dig.

Kontaktpersoner hos kunder och leverantörer (och i förekommande fall kontaktpersoner hos potentiella kunder och leverantörer samt andra intressenter)

Instrumenta behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, arbets- eller uppdragsgivare och jobbtitel.

Instrumenta behandlar dina uppgifter för bland annat de ändamål och med de lagliga grunder som anges nedan.

 • Ingå ett avtal med din arbets- eller uppdragsgivare och utföra våra avtalsrättsliga åtaganden gentemot din arbets- eller uppdragsgivare. Behandlingen sker på basis av Instrumentas och din arbetsgivares- eller uppdragstagares berättigade intresse av att fullgöra åtaganden enligt avtalet.
 • Möjliggöra god kundvård- och service genom att exempelvis besvara frågor som du ställer till oss. Behandlingen sker på basis av Instrumentas berättigade intresse av att säkerställa goda kundrelationer och en effektiv och korrekt kundkommunikation.
 • Använda som underlag vid fakturering och bokföring. Behandlingen sker på basis av avtalets fullgörande, rättslig förpliktelse (nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser enligt bokförings- och redovisningsrättsliga regler) och för att behandlingen är nödvändig för att iaktta Instrumentas berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara våra rättsliga anspråk.
 • Skicka relevant information och marknadsföringserbjudanden om Instrumentas produkter. Behandlingen sker på basis av Instrumentas berättigade intresse att informera om Instrumentas produkter och verksamhet samt för att vidhålla eller utveckla relationen med din arbets- eller uppdragsgivare.

Arbetssökande

Instrumenta behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, bild, IP-adress, CV och personligt brev.

Instrumenta behandlar dina uppgifter för bland annat de ändamål och med de lagliga grunder som anges nedan.

 • Utvärdera dina karriärmöjligheter hos oss på Instrumenta. Behandlingen sker på basis av Instrumentas berättigade intresse av att rekrytera nya medarbetare.
 • Fastställa, göra gällande eller försvara eventuella rättsliga anspråk. Behandlingen sker på basis av Instrumentas berättigade intresse att fastställa, göra gällande eller försvara eventuella rättsliga anspråk.

Användare av vår hemsida

Instrumenta behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara IP-adress, cookies (som är en textfil som lagras på datorn hos den som besöker en webbplats) och liknande uppgifter som skapas av använda cookies.

Instrumenta behandlar dina uppgifter för bland annat de ändamål och med de lagliga grunder som anges nedan.

 • Kunna tillhandahålla en väl fungerande hemsida. Behandlingen sker på basis av ditt samtycke i syfte att kunna tillhandahålla en väl fungerande hemsida.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Instrumenta och Instrumentas personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra eller tredje parts rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter utanför EU/EES?

Instrumenta överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar Instrumenta dina personuppgifter?

Instrumenta sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Hur skyddas dina uppgifter?

Instrumenta arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att personuppgiftsbehandlingen sker enligt gällande lagstiftning. 

Vad har du för rättigheter?

Rätt till tillgång Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.
Rätt till rättelse och radering Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.
Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter som sker med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.
Rätt till dataportabilitet Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.
Rätt till återkallelse av samtycke Om Instrumenta behandlar dina personuppgifter på basis av ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter. Återkallelsen påverkar dock inte lagligheten i Instrumentas personuppgiftsbehandling som utfördes innan samtycket återkallades.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Instrumenta gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.instrumenta.se

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Instrumenta Diagnostiska och Kirurgiska Aktiebolag
Marieholmsgatan 64
415 02 Göteborg

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. den 2019-07-01

loader