Policy för socialt ansvarstagande

Instrumenta AB ska arbeta för att de leveranser som företaget gör till den svenska sjukvården utförs på ett socialt ansvarsfullt och hållbart sätt.

Vi skall arbeta efter en systematisk arbetsmetod för att säkerställa socialt ansvarsfulla leveranskedjor. Vår styrka är att hålla oss väl informerade och att utifrån förutsättningarna skapa ett flexibelt arbetssätt inom ramen för den systematiska arbetsmetoden.

Vi skall vara ett pålitligt företag som arbetar långsiktigt och som kännetecknas av god affärsetik.

Vår personal skall kontinuerligt informeras så att de har goda kunskaper och därmed kunna bidra i detta arbete.

I vårt åtagande innefattas att agera enligt vår Code of Conduct for Suppliers. Detta innebär att de produkter och tjänster som vi levererar skall vara producerade i enlighet med:
– FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948)
– FN:s barnkonvention
– ILO:s kärnkonventioner (29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182)
– All arbetsrelaterad hälso- och säkerhetslagstiftning i tillverkningslandet
– Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön samt socialförsäkringsskydd, som gäller i tillverkningslandet
– All miljörelaterad lagstiftning samt regelverk i tillverkningslandet
– FN:s deklaration mot korruption

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att policyn efterlevs.

loader